15,099 Reputation

10 yesterday
10 Nov 19
10 Nov 18
10 Nov 17
10 Nov 14
10 Nov 2
10 Nov 1
10 Oct 31
10 Oct 24
20 Oct 22
10 Oct 17
10 Oct 11
10 Oct 4
10 Oct 3
10 Sep 27
10 Sep 25
10 Sep 23
10 Sep 13
10 Sep 7
10 Sep 6
10 Sep 5
10 Sep 4
20 Sep 3
10 Aug 29
10 Aug 25
10 Aug 24
10 Aug 17
-10 Aug 13
20 Aug 10
30 Jul 24